Spolek rodičů

 

Sdružení rodičů při Základní škole v Dolních Domaslavicích je přímým pokračovatelem   SRPŠ při ZŠ v Dolních Domaslavicích. Toto sdružení bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra dne 26.3.1997.

 

            Posláním je sdružovat rodiče žáků, případně jiné jejich zákonné zástupce a další fyzické nebo právnické osoby na zásadách vzájemné důvěry a rovnoprávných partnerských vztahů, bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, náboženství, rasy a pohlaví.

 

            Cílem činnosti SR je materiálně a morálně podporovat rozvoj kvality výuky a výchovy na Základní škole v Dolních Domaslavicích, pomáhat profilovat působnost školy, materiálně a morálně podporovat rozvoj mimoškolní zájmové činnosti.

 

            Prostředky na svou činnost sdružení získává :

-  příspěvky členů

-  výtěžky pořádaných akcí (dětské radovánky, noční karnevaly, rodičovský ples)

-  dary

 

Nejvyšší orgán SR je valná hromada, která volí a odvolává

-  radu SR

-  předsedu SR

-  revizní komisi

 

Sdružení dále organizuje pomoc při úpravách školy formou brigád.

 

Získané finanční prostředky jsou rozdělovány po schválení na valné hromadě dle návrhu rady a požadavků školy.

 

 

 

                                               Zpracoval : Hynek Uher  – předseda SR