Řád školní družiny

 

Základní škola a Mateřská škola Dolní Domaslavice, okres Frýdek-Místek,

 příspěvková organizace

ŘÁD  ŠKOLNÍ  DRUŽINY

 

      Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento Řád školní družiny. Je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provede vychovatelka ŠD při zápisu dětí do školní družiny. Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

 

  1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

     

1.1. Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Školní družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky. Činnost školní družiny je určena především pro žáky 1. - 5. ročníku základní školy. Je součástí ZŠ a MŠ Dolní Domaslavice. V souvislostech práce ŠD mají rodiče právo obracet se ve svých záležitostech na ředitelství školy.

 1.2. Řád školní družiny se v základních ustanoveních řídí řádem školy.

 

  1. KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO ŠD

     

2.1. Počet žáků ve ŠD se řídí platnými normami (80 dětí ve třech odděleních).

Přednostně jsou do ŠD zařazeny děti zaměstnaných rodičů a děti se zdravotním postižením.

2.2. Následně jsou do ŠD zařazeny děti s pravidelnou docházkou.

2.3. Děti s nepravidelnou docházkou (1-2 x týdně) jsou do ŠD zařazeny jen v případě, že nepřekročí kapacitu ŠD.

2.4. Po přihlášení dítěte je jeho docházka do ŠD povinná.

      3. PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ ŽÁKŮ

3.1. Vychovatelka školní družiny zajišťuje přihlašování, odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

3.2. O zařazení dětí do ŠD rozhoduje ředitel školy.
3.3. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do ŠD sdělí vychovatelce rozsah docházky a způsob odchodu žáka z družiny. Tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky nebo odchody s jinou osobou než je obvyklé, sdělí rodiče vychovatelce písemně.

        4. ORGANIZACE ČINNOSTI


4.1. Ranní družina je v provozu od 6.30 do 7.15 a nachází se v přízemí školy u tělocvičny. Odpolední družina začíná provoz v 11.05 (1. oddělení), kdy si děti na oběd odvádí vychovatelka. Od 12.00 do 12.30 se děti (odd.1. -3.) věnují sportovním činnostem v tělocvičně. Děti, které mají vyučování do 12.00 (2. a 3.oddělení), do družiny docházejí samy a odcházejí na oběd pod vedením vychovatelek ve 12.30. Od 13.00 jsou dětem nabízeny činnosti zájmové a rekreační. Od 15.00 se děti věnují přípravě do školy. Provoz ŠD je ukončen v 17 hodin. Pokud si rodiče své dítě opakovaně nevyzvednou do tohoto časového úseku, může škola přistoupit k vyloučení žáka ze školní družiny.
4.2.
Kvůli nenarušování plánované činnosti budou stanoveny odchody dětí ze ŠD po obědě do 13 h a poté až v 14.45. Mezi tímto časovým obdobím lze děti vyzvedávat pouze po domluvě.

4.3. Do zájmových aktivit v budově školy chodí žáci bez doprovodu vychovatelky. Rodiče si vyzvedávají dítě osobně. Vyzvedávání dítěte na základě telefonního pokynu je možné jen ve výjimečných případech.
4.4. Žáci se v družině věnují zájmovým činnostem dobrovolně a přiměřeně ke svému věku. Do zájmových aktivit v budově školy chodí žáci bez doprovodu vychovatelky a po skončení se vracejí do družiny.
4.5. Družina využívá i další prostory školy - tělocvična, učebna PC, cvičná kuchyně, školní dvůr.
4.6. Činností družiny se mohou zúčastnit i žáci nezařazeni do ŠD, pokud nepřekročí kapacitu družiny.

4.7. Vypracování domácích úkolů je možné zařadit do denního programu ŠD pouze se souhlasem rodičů a to po 15.00. Žáci 1. třídy si úkol v družině nevypracovávají.

4.8. Pitný režim je v odpoledních hodinách ve školní družině zajištěn.

4.9. O provozu družiny v období řádných prázdnin i mimořádného volna rozhoduje ředitel školy.

        5. CHOVÁNÍ ŽÁKŮ A BEZPEČNOST


5.1.
Žák bez vědomí vychovatelky družinu neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
5.2. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem družiny.
5.3. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve ŠD se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, nebo klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení. Pokud žák soustavně narušuje školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen.
5.4. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků či jiných osob hradí rodiče žáka, který škodu způsobil.
5.5. Žákům ŠD není dovoleno zdržovat se v prostorách školy bez dozoru vychovatelky. Žáci hlásí každý odchod z místnosti ŠD, tělocvičny apod.
5.6. Žáci se budou ohleduplně chovat ke svým spolužákům, slušně se vzájemně oslovují a nepoužívají vulgární výrazy. Chovají se tak, aby neohrozili zdraví své ani svých spolužáků.
5.7. Každé zranění či úraz, ke kterému došlo při společné činnosti žáků, je nutné nahlásit vychovatelce a následně potom vedení školy.

V Dolních Domaslavicích 1. 9. 2016

Řád ŠD schválen 1. 9. 2016 na 1. PR, platí od 1. 9. 2016 a nahrazuje Řád ŠD z 1. 9. 2015.

 Mgr. Petr Fikoczek

                                                                                     ředitel školy