Menu
Základní škola a Mateřská škola Dolní Domaslavice
ZŠ a MŠDolní Domaslavice

Školní vzdělávací program

Název ŠVP:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

 

Motivační název: I nejvyšší věž byla začata od základů

 

                                                                                                                    (čínské přísloví)

 

1. Identifikační údaje

Předkladatel: Základní škola a mateřská škola Dolní Domaslavice, 
                           739 38 Dolní Domaslavice 201

ředitel: Mgr.Petr Fikoczek

koordinátor ŠVP: Mgr.Petr Fikoczek

kontakt: 558664225, 774866966, petr.fikoczek@email.cz

právní forma: příspěvková organizace

IČO: 75026465

Zařazení do sítě škol: 1.1.1993

IZO: 600 133 681

Zřizovatel: Obec Dolní Domaslavice
                     D.Domaslavice 4
                     558 688 224, ou@ddomaslavice.cz
                     www.ddomaslavice.cz

platnost dokumentu od: 1.9.2007

projednáno školskou radou dne: 30.10.2007


 

 Obsah

1. Identifikační údaje

2. Charakteristika školy

    2.1 Úplnost a velikost školy

    2.2 Umístění školy

    2.3 Materiálové, prostorové, technické a jiné podmínky

    2.4 Charakteristika žáků

    2.5 Charakteristika pedagogického sboru

    2.6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

    2.7 Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

    3.1 Zaměření školy

    3.2 Výchovné a vzdělávací strategie

    3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

          3.3.1 Vzdělávání žáků s vývojovými poruchami učení

          3.3.2Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním

          3.3.3 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných         

    3.4 Začlenění průřezových témat

          3.4.1 Osobnostní a sociální výchova

          3.4.2 Výchova demokratického občana

          3.4.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

          3.4.4 Multikulturní výchova

          3.4.5 Environmentální výchova

          3.4.6 Mediální výchova

4. Učební plán

    4.1 Učební plán pro 1.stupeň

          4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu 1.stupně

    4.2 Učební plán pro 2.stupeň

          4.2.1 Poznámky k učebnímu plánu 2.stupně

5. Učební osnovy a charakteristiky

    5.1 1.stupeň

          5.1.1  Český jazyk a literatura

          5.1.2  Anglický jazyk         

          5.1.3  Matematika

          5.1.4  Informační a komunikační technologie

          5.1.5  Prvouka

          5.1.6  Člověk a jeho svět

          5.1.7  Hudební výchova

          5.1.8  Výtvarná výchova

          5.1.9  Tělesná výchova

          5.1.10 Praktické činnosti

          5.1.11 Volitelné předměty

          5.1.12 Nepovinné předměty

    5.2 2.stupeň

          5.2.1  Český jazyk a literatura

          5.2.2  Anglický jazyk

          5.2.3  Matematika

          5.2.4  Informatika

          5.2.5  Dějepis

          5.2.6  Výchova k občanství

          5.2.7  Fyzika

          5.2.8  Chemie

          5.2.9  Přírodopis

          5.2.10 Zeměpis

          5.2.11 Hudební výchova

          5.2.12 Výtvarná výchova

          5.2.13 Tělesná výchova

          5.2.14 Výchova ke zdraví

          5.2.15 Praktické činnosti

          5.2.16 Environmentální výchova

          5.2.17 Mediální výchova

          5.2.18 Globální výchova

          5.2.20 Německý jazyk

          5.2.21 Ruský jazyk

          5.2.22 Další volitelné předměty

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

    6.1 Autoevaluace školy     

2.Charakteristika školy

2.1 Úplnost a velikost školy

      Základní škola je státní, spádovou, plně organizovanou školou.  Poskytuje základní vzdělání téměř 200 dětem 1. až 9.ročníku. V každém ročníku je obvykle po jedné třídě. Třídy prvního stupně bývají do 20 dětí, od 2.stupně přibývají děti z málotřídních škol Soběšovic, Lučiny i Horních Domaslavic. Přibližně polovina dětí je dojíždějící, což nepříjemně ovlivňuje především začátek vyučování (7.30).

 

2.2 Umístění školy

      Škola je umístěna v centru obce, naproti obecnímu úřadu, blízko autobusových spojů, přitom s krásným přírodním a bezpečným okolím. Za školou je fotbalové hřiště.

 

2.3 Materiálové, prostorové, technické a jiné podmínky

      Výuka probíhá v devíti kmenových a šesti odborných učebnách. Školní družina má k dispozici dvě oddělení. Součástí školy je samozřejmě tělocvična a tartanový běžecký areál, keramická dílna, hudebna, učebna výtvarné výchovy, počítačová učebna, cvičná kuchyňka se třemi stanovištěmi, v současnosti se rekonstruuje fyzikálna na multifunkční učebnu a v bývalé školní zahradě se vybudovalo víceúčelové hřiště s umělohmotným povrchem. Ke škole patří i areál pro pobyt dětí o přestávkách  za hezkého počasí, resp. pro případnou výuku. Na zmíněné fotbalové hřiště mají žáci umožněn vstup po dobu pěti měsíců za úplatu. K výuce praktických činností a dřevořezby slouží také dílny. V budově je kromě předškolního zařízení také školní kuchyně, která umožňuje stravování dětem i dalším strávníkům.

      Učebny začínáme vybavovat nejen interaktivními tabulemi, takže např. v hudebně je možno využívat, kromě zmíněné tabule, také další audiovizuální techniku. Výuka prvňáků probíhá v současnosti v učebně družiny k snadnějšímu přechodu z předškolního zařízení do procesu výuky. Zřizovatel se snaží pomoci s financemi na nový nábytek do tříd.

      Budova prošla v roce 2003 rekonstrukcí, má krásný vzhled, nová okna, radiátory, osvětlení dle hygienických norem. Po zateplení nedochází k tepelným únikům, škola je vytápěna zemním plynem.

V novém podkroví přibyly odborné učebny a kabinety. Velká část financí byla vložena do rekonstrukce školní kuchyně a jejího nového vybavení, takže také kuchyně splňuje nejpřísnější normy EU. Okna v jižní a východní části budovy mají namontovány žaluzie, což usnadňuje výuku ve slunečných dnech. Před dvěma roky byly do šaten pořízeny uzamykatelné skříňky pro žáky druhého stupně. 

      Ve všech třídách jsou umývadla se studenou vodou. Toalety (i pro vozíčkáře) jsou s vodou teplou i studenou, stejně jako sprchy mezi dívčími a chlapeckými šatnami pro tělesnou výchovu. Třídy jsou často malovány rodiči žáků dle požadavků svých dětí.

       Učebnice (i elektronické) jsou dle finančních možnosti dokupovány a obnovovány, vzhledem k výuce dle ŠVP jsou pořizovány především z řady Fraus.

 

2.4 Charakteristika žáků

      Kolektivy tříd se formují především z žáků naší obce, ke kterým se postupně přidávají, zejména na 2.stupni, žáci z našich spádových obcí. V posledních létech dochází také k přílivu dětí městských, které se, vzhledem k atraktivnosti místa, stěhují do naší obce.    

      Našimi žáky jsou i ti, u kterých byly diagnostikovány specifické poruchy učení. Na základě doporučení PPP probíhá jejich integrace dle vypracovaných individuálních vzdělávacích programů. Žáci se špatnou výslovností mají možnost výuky v logopedickém kroužku.

 

2.5 Charakteristika pedagogického sboru

      Potřeba pedagogických pracovníků se pohybuje zhruba kolem 15. Asi pětina pedagogů dojíždí

ze vzdálenosti větší než 10 km. Převážná část pedagogických pracovníků je ve středním věku, což znamená konsolidovaný sbor i do dalších let. V současné době není stále uznána kvalifikace jediné vyučující. Všichni pedagogové využívají dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, byť to není zcela jednoduché s dojížděním.

      Vzhledem k aprobovanosti nám chybí vyučující fyziky, hudební výchovu učila od roku 2007 důchodkyně a problémová je tradičně výuka anglického jazyka (pouze 1 aprobovaná vyučující).

 

2.6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

      V současné době ZŠ není zapojena do dlouhodobého projektu, stejně tak do mezinárodní spolupráce.

 

2.7 Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty

      Do června 2007 pracovala Rada školy, poté ji zřizovatel rozpustil a nyní se čeká na nový školní rok, aby mohli být do Školské rady (jak definuje zákon) jmenováni dva zástupci rodičů do stanovené šestičlenné rady.

      Škola pořádá minimálně třikrát ročně třídní schůzky, navíc pro rodiče vycházejících žáků a rodiče budoucích školáků. Kromě samotných třídních schůzek, resp.konzultací, je možnost pohovoru individuálních po domluvě.

      Velkým přínosem pro výchovnou práci školy je existence SR. To pořádá každoročně ples a Dětské radovánky spojené s nočním karnevalem. Z výtěžku těchto akcí podporuje nákup učebních pomůcek a dopravu na plavání, lyžařský kurz, kulturní akce, soutěže a výlet vycházejících žáků.

      Vedení školy, výchovná poradkyně a metodik prevence spolupracují při řešení vzdělávacích problémů s PPP Frýdek-Místek. Pravidelně dochází ke schůzkám  vedení školy a vedení obce a pracovním schůzkám Rady obce za přítomnosti ředitele školy.

      Důležitá je i spolupráce se spádovými školami, formou metodických sdružení je dobrá spolupráce s učiteli z Lučiny. Po zřízení 1.ročníku na naší škole odmítá jakoukoliv spolupráci vedení školy v Soběšovicích. 

      Při akcích školy spolupracujeme i s místními hasiči, jezdeckým oddílem Newport Ranch, Sokolem. Škola je podporována odměnami pro děti místními firmami (Minimarket, Pekárna Adamek,…).

      Již tradiční je spolupráce se středními školami a učilištěmi okresů Frýdek-Místek, Karviná i Ostrava.

     O všem, co se ve škole děje, jsou rodiče informováni prostřednictvím vývěsní skříňky, Zpravodaje obce, internetových stránek i školního časopisu.

 

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3.1 Zaměření školy

      V souladu s naším mottem: „I nejvyšší věž byla začata od základů“, chceme každému žáku poskytnout především opodstatněný základ učiva, na kterém se dá stavět.  Nezáleží na množství poznatků, ale na jejich trvalosti a propojenosti s praktickým životem. Učivo se stává nástrojem vzdělávání. Klademe důraz na vytváření mezilidských vztahů, výchovu k toleranci, prostor pro seberealizaci. Naplňováním těchto cílů jsou žáci vedeni ke stanovování hodnotných životních priorit.

 

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie

      Společné postupy na úrovni školy,uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků.

- kompetence k učení:

vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení

podporovat samostatnost a tvořivost

podporovat různé způsoby dosažení cíle

učit žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnost

učit využít práce s chybou a nebát se chybovat

učit trpělivosti, povzbuzovat

při hodnocení nejdříve najít prvky kladné motivace

uplatňovat individuální přístup

učit žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu

motivovat k učení

 

- kompetence k řešení problémů

podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů

učit nebát se problémů

vytvářením problémových úloh a situací učit žáky problémy prakticky řešit

podporovat různé přijatelné způsoby řešení problémů

učit, jak některé problémy předcházet

 

- kompetence komunikativní

vést k otevřené, všestranné a účinné komunikaci

rozvíjet komunikativní dovednosti v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích

klást důraz na „kulturní úroveň“ komunikace

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Červen studený - sedlák krčí rameny.

Pranostika na akt. den

Na svatého Aloise, poseč louku, neboj se.

Svátek a výročí

Svátek má Alois

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Den květů
  • Evropský den hudby
  • Mezinárodní den trpaslíků

Zítra má svátek Pavla

Počasí

dnes, pátek 21. 6. 2024
slabý déšť 27 °C 19 °C
sobota 22. 6. slabý déšť 19/15 °C
neděle 23. 6. oblačno 24/13 °C

Dotační tituly