Menu
Základní škola a Mateřská škola Dolní Domaslavice
ZŠ a MŠDolní Domaslavice

Školská rada

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Její složení musí být třetinové – 1/3 tvoří zákonní zástupci, 1/3 zástupci zřizovatele, 1/3 učitelé – minimální počet členů rady jsou 3 osoby. Funkční období členů školské rady trvá 3 roky a rada zasedá minimálně 2x ročně.

Pravomoce školské rady

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání studentů
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Volební řád Školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává

Základní škola a Mateřská škola Dolní Domaslavice, okres Frýdek – Místek, p.o.

Článek 1

1.Volební řád upravuje volbu třetiny členů školské rady, kterou volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetiny členů školské rady, kterou volí pedagogičtí pracovníci školy.

2. Délka volebního členů školské rady je tři roky.

3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
 

Článek 2

1. Třetina členů školské rady, kterou volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetina členů školské rady, kterou volí pedagogičtí pracovníci školy, se volí přímou volbou.

2. Volby členů školské rady probíhá jednokolovým systémem. Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním.

3. Volby členů školské rady řídí nejméně tříčlenná volební komise, kterou jmenuje ředitel školy k přípravě a provedení voleb. Členy volební komise mohou být zákonní zástupci nezletilých žáků nebo pedagogičtí pracovníci školy, kteří jsou podle § 167 školského zákona oprávněni volit členy školské rady. Tím není dotčeno právo člena volební komise být zvolen členem školské rady.

Článek 3

1. Volební komise svolává k volbám členů do školské rady oprávněné osoby, kterými jsou podle § 167 školského zákona zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci. Oprávněné osoby navrhují volební komisi kandidáta nebo kandidátty na členství ve školské radě z osob způsobilých k právním úkonům. 

2. Oprávněné osoby se svolávají k volbám formou oznámení, které zveřejňuje volební komise nejpozději 30 dní před konáním voleb. Oznámení obsahuje datum, dobu a místo konání voleb. Návrhy a seznamy kandidátů musí být podány a následně zveřejněny nejpozději 15 dní před termínem konání voleb. Volby může organizovat volební komise i jiným způsobem, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost.

3. Volební komise eviduje návrhy na kandidáty, zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady, formou zápisů eviduje všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, kteří využili svého volebního práva, zaznamenává účast v hlasování a formou zápisu vyhlašuje souhrnné výsledky voleb do školské rady.

4. Za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob v případě volby člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků. Dále se za platné považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna polovina všech oprávněných osob v případě volby člena školské rady za pedagogické pracovníky školy.

5. Případné opakování voleb členů školské rady z důvodu nízké účasti oprávněných osob se uskuteční nejdříve za patnáct a nejpozději za třicet dnů.

6. Nezvolí-li oprávněné osoby stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované volby, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

7. Za každého nezletilého žáka je oprávněn k volbě jedním hlasem kterýkoliv ze zákonných zástupců, tzn. při vyšším počtu sourozenců docházejících do téže školy má jejich zákonný zástupce přiměřený počet hlasů.

Článek 4

1. Na základě výsledků hlasování volební komise stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Členy školské rady se stávají kandidáti, kteří získali první a následující nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem za účasti dotčených kandidátů.

2. Zápis o volbách do školské rady předává volební komise řediteli školy, který jej předává zřizovateli a zvolené školské radě. Ředitel školy svolává první jednání školské rady.

Pavel Postůvka

Starosta obce

 

Přechodná a závěrečná ustanovení

Tento volební řád byl vydán starostou Obce Dolní Domaslavice dne 13.6.2007 a nabývá účinnosti dne 1. 9. 2007.

Volební komise použité hlasovací lístky uschová po dobu 10 dnů od konání voleb, poté je může zničit. Doplňovací volby na uvolněná místa do školské rady se organizují obdobně jako volby řádné.
Školská rada volí na svém prvním zasedání předsedu. Ke zvolení do funkce je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny členů školské rady. Předsedu školské rady může školská rada v průběhu funkčního období odvolávat a volit nadpoloviční většinou svých členů.
Členství ve školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním, úmrtím, zrušením školské rady, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. Členství v radě dále zaniká v případě zaměstnance školy, pokud přestal být zaměstnancem školy, v případě zákonného zástupce žáka, jestliže tento žák přestal být žákem školy.

Člena školské rady může odvolat shromáždění nadpoloviční většiny oprávněných osob.

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když dne ubývá, horka přibývá.

Pranostika na akt. den

O svatém Eliáši bouřky často straší.

Svátek a výročí

Svátek má Ilja

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Den lízátek

Zítra má svátek Vítězslav

Počasí

dnes, sobota 20. 7. 2024
zataženo 25 °C 16 °C
neděle 21. 7. jasno 27/17 °C
pondělí 22. 7. slabý déšť 27/17 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 26/17 °C

Dotační tituly